Vaikuttamisen taito -valmennus (Positive Power and Influence)

Asioiden eteenpäin vieminen vaatii kykyä vaikuttaa – alaisiin, kollegoihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin

Jotkut runnovat tavoitteensa läpi jättäen jälkeensä tyytymättömyyttä ja epäsopua. Toiset välttelevät kokonaan haasteellisia vaikuttamistilanteita ja vaarantavat näin omien tavoitteidensa saavuttamisen ihmissuhteiden kustannuksella. Tehokkaat vaikuttajat sen sijaan pystyvät sekä saavuttamaan omat tavoitteensa että ylläpitämään samalla toimivia yhteistyösuhteita. 

Työyhteisössä on pystyttävä myymään ideoita, varmistettava sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, sovitettava yhteen prioriteetteja, vietävä eteenpäin muutoshankkeita ja huolehdittava siitä, että asiat todella etenevät. 

Vaikuttamisen taito -valmennus perustuu Positive Power and Influence® -valmennusohjelmaan, joka on käytössä yli 40 maassa. Se on myös osa Harvard Business Schoolin MBA-ohjelmaa. 

Valmennusohjelma kehittää osallistujien kykyä sekä saavuttaa vaikuttamistavoitteensa että samalla vaalia ja ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita. Vaikuttamisen taito -valmennus on aktiivinen oppimistapahtuma, jossa osallistujat työstävät ja kehittävät omaa joustavuuttaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Valmennuksen suoritettuaan osallistujilla on selkeä kuva omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan sekä hyvät valmiudet soveltaa erilaisia vaikuttamistapoja käytännössä.

Valmennus soveltuu erityisesti

  • esimiehille, jotka haluavat kehittää johtamis- ja vuorovaikutustaitojaan
  • asiantuntijoille ja tiimien jäsenille, jotka joutuvat vaikuttamaan ilman asemavaltaa
  • myyjille ja asiakaspalvelijoille, jotka haluavat kehittää ja vaalia hyviä yhteistyösuhteita.